Noutati

Avand in vedere

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010;

• Modificarile si completarile aduse Legii privind societatile comerciale, nr. 31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, prin actul normativ anterior amintit,

Subscrisa, Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor, cu sediul in Bucuresti, Str. Muzeul Zambaccian, nr. 34, sc. B, Ap. 3, parter, sector 1, ce a dobandit personalitate juridica prin Hotararea Judecatoriei Sectorului 1, Bucuresti, INCHEIEREA DE SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 10.11.2006, avand Codul de identificare fiscala 19315042 atribuit in data de 05.12.2006, supunem atentiei dumnevoastra scurte consideratii cu privire la:

• modificarile aduse de „OUG 54/2010”, in legatura cu folosinta unui spatiu cu destinatie de sediu social de catre o societate comerciala;

• imposibilitatea de aplicare a prevederilor legale anterior amintite I.

I. Tratament legal

Prin Art. XIII. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010(denumita in cele ce urmeaza si in tot cuprinsul prezentei “O.U.G. 54/2010”) s-a modificat si completat Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "

(3) La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;

c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).

(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistreaza in registrul comertului pe cheltuiala solicitantului."

II. Aspecte neluate in calcul la adoptarea “O.U.G. 54/2010”:

2.1. Potrvit art. 17 alin. 3 lit. a din “Legea nr. 31/1990”, asa cum a fost modificat prin Art. XIII din “O.U.G. 54/2010”, societatea comerciala, la inmatricularea si la schimbarea sediului social va prezenta la sediul oficiului registrului comertului documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social

Cedarea dreptului de folosinta asupra unui spatiu( cu destinatie de sediu social pentru o societate comerciala) se poate face atat in baza unui contract cu titlu oneros (contractul de inchiriere) cat si in baza unui contract cu titlu gratuit ( contract de comodat).

Potrivit legislatiei in vigoare la acest moment, obligatia de a inregistra la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, un contract prin care a fost cedata unei societati comerciale, folosinta unui spatiu cu destinatia de sediu social , exista in urmatoarele situatii:

- proprietarul spatiului(imobilului) este persoana fizica;

- contractul este cu titlu oneros(contract de inchiriere);

- inregistrarea contractului se face la organul fiscal din cadrul A.N.A.F., in carui circumscriptie se afla domiciliul proprietarului imobilului, avand in vedere ca ea se realizeaza in scopul declararii veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor in vederea impunerii.

Cum textul de lege supus criticilor, nu distinge (si “unde legea nu distinge nici noi nu trebuie sa distingem”), cu privire la obligatia societatilor - de a depune documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social - intelegem ca aceasta incumba deopotriva societatilor care isi exercita dreptul de folosinta asupra unui imobil(spatiu) cu destinatie de sediu social, in baza unui contrat cu titlu oneros(contract de inchiriere) cat si celor care exercita acest drept in baza unui contract cu titlu gratuit(contractul de comodat), indiferent de proprietarul imobilului, persoana fizica sau juridica.

Or, asa cum am aratat anterior, potrivit legislatiei in vigoare::

- nu exista obligatia de inregistrare la organul fiscal competent, a unui contract de comodat, prin care s-a cedata folosinta unui spatiu cu destinatie de sediu social;

- nu exista obligatia de inregistrare a unui contract prin care s-a cedat folosinta unui spatiu(imobil), cu destinatie de sediu social, indiferent daca s-a facut cu titlu oneros sau gratuit, atunci cand proprietarul acelui imobil este o persoana juridica;

- nu exista obligatia de inregistrare a unui contract de inchiriere la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social- valabil pentru situatia in care proprietarul imobilului a carui folosinta se cedeaza are domiciliul in alt judet sau sector decat cel in care se fala imobilul.

* Atunci cand proprietarul este persoana fizica si cedarea dreptului de folosinta se face in baza unui contract cu titlu oneros (contract de inchiriere) inregistrarea se face la organul fiscal in circumscriptia caruia se afla domiciliul proprietarului, indiferent de locul in care se afla imobilul a carui folosinta se cedeaza.

Asadar, in lipsa unor noi modificari ale reglementarilor legale in vigoare, societatile comerciale, la infiintare si/sau la schimbarea sediului social, care folosesc spatiul (imobilul) afectat sediului social in baza unui contract de comodat incheiat cu un proprietar persoana fizica si/sau contractul de inchiriere/comodat incheiat cu un proprietar persoana juridica, nu vor putea sa produca in fata oficiului registrului comertului dovezile cerute prin art. 17 alin. 3 lit.a din “Legea nr.31/1990” asa cum a fost modificata prin “OUG nr. 54/2010”, pentru rationamentele deja expuse. Ma i mult de atat, apreciem ca forma actuala a textului de lege, supus criticilor si invocat anterior, va pune in imposibilitate de conformare si societatea comerciala care foloseste spatiul afectat sediului social, in baza unui contract de inchiriere incheiat cu un proprietar persoana fizica, cu domiciliul in alt judet sau sector decat cel in care se afla imobilul a carui foslosinta se cedeaza, atata timp cat se solicita un document care sa poarte viza(sa fie inregistrat) organului fiscal din a carui circumscriptie se afla imobilul, organ fiscal la care proprietarul de mai sus nu este tinut a-si inregistra veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor – contractul de inchiriere(declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor se face la organul fiscala in carui circumscriptie se afla domiciliul proprietarului indiferent de locul in care se afla imobilul a carui folosinta se cedeaza .

2.2. Potrvit art. 17 alin. 3 lit. b din “Legea nr. 31/1990”, asa cum a fost modificat prin Art. XIII din “O.U.G. 54/2010”, la inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului “un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz”.

In privinta acestei cerinte legale, pe de o parte subliniem faptul ca nu exista in prezent o procedura, legal reglementata, cu privire la modul, forma si continutul unui astfel de certificat, dupa cum, pe de alta parte, apreciem ca organul fiscal, aratat la 17 alin. 3 lit. a din “Legea nr. 31/1990”, adica “organul fiscal in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social” nu va putea sa elibereze un asemenea certificat, pentru rationamentele deja expuse, la pct.2.1. al prezentei 2.3. In privinta art. 17( 3) lit. c, (4) si (5), din “Legea nr. 31/1990”, asa cum a fost modificat prin Art. XIII din “O.U.G. 54/2010”, apreciem oportuna prorogarea unei analize pana la “controlul” textului de lege in limita criticilor anterior mentionate.

III. Raportat la considerentele expuse anterior in prezenta, intelegem sa invocam si nerespectarea prevederilor art. 4, 13, 58, 61 din Legea nr. 24/2000 – republicata, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare(denumita in cele ce urmeaza si in tot cuprinsul prezentei “Legea nr. 24/2004(r2)”), dupa cum urmeaza:

Portivit art. 4. din “Legea nr. 24/2004(r2)” (1) Actele normative se elaboreaza în functie de ierarhia lor, de categoria acestora si de autoritatea publica competenta sa le adopte. (2) Categoriile de acte normative si normele de competenta privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constitutia României, republicata, si prin celelalte legi.

Potrivit art. 13. din “Legea nr. 24/2004(r2)” Actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care:

a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in conexiune; b) proiectul de act normativ, intocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; c) proiectul de act normativ trebuie sa fie corelat cu reglementarile comunitare si cu tratatele internationale la care Romania este parte.

Potrivit art. 58 din “Legea nr. 24/2004(r2)” (3) Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelasi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar si prin alte acte normative ulterioare care, în principal, reglementeaza o anumita problematica, iar ca masura conexa dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor doua acte normative interferente.

Potrivit art. 61 din “Legea nr. 24/2004(r2)” (2) Prevederile modificate sau care completeaza actul normativ trebuie sa se integreze armonios in actul supus modificarii ori completarii, asigurandu-se unitatea de stil si de terminologie, precum si succesiunea normala a articolelor.

Fara ca prin invocarea acestor nesocotiri a normelor de tehnica legislativa sa propunem eliminarea prevederilor contrare din textele de lege invocate mai sus, intelegand tardivitatea unei astfel de proceduri administrative, in conditiile adoptarii si intrarii in vigoare a “OUG nr. 54/2010”, situatie in care modificarile pot fi operate numai printr-un alt act normativ de modificare, gasim in prezenta o modalitate de a “ruga organele decizionale” sa faca uz de intiativa legislativa de care dispun si sa procedeze la inlaturarea neajusurilor ce subscriu criticilor expuse anterior. I

V. Concluzii

Mentionam ca, urmare a adoptarii si intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010 si a modificarilor aduse Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul Registrului Comertului, a amanat solutionarea tuturor dosarelor(constituire, mentiune) pentru o data ulterioara termenului dat initial, pana la care se spera ca “organele abilitate” vor oferi “lamuriri”.

Pentru considerentele de mai sus, va rugam sa calificati prezentul demers ca pe o profunda ingrijorare a Fundatiei pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor, atat pentru situatia actuala a contribuabililor, persoane juridice, ce au depus si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, constituiri si mentiuni, buna functionare a acestora putand fi grav afectata prin amanari nejustificate in solutionare, cat si pentru viitor, cand apreciem ca procedura la Oficiul Registrului Comertului se va ingreuna substantial si nejustificat, in conditiile unei eventuale mentineri a actualei forme a textului de lege, contrar criticilor expuse.

Cu stima,

Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor

Presedinte - Ionut Valeriu Comanescu

C.jr. Catalin Smadu

Noutati

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 pentru aprobarea procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatial cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


 Vineri 02.07.2010 citeste tot  

Raportarile contabile la 30 iunie 2010, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel mai tarziu la data de 13 august 2010.


 Vineri 02.07.2010 citeste tot  

Societatile comerciale nu pot obtine de la organul fiscal, certificatul aratat la art. 17 alin.3 lit.b din Legea nr. 31/1990(r). Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010, a modificat si completat Legea nr. 31/1990(r) privind societatile comerciale, blocand activitatea la Oficiul Registrului Comertului!


 Marti 29.06.2010 citeste tot  

FADC lanseaza site-ul www.fadc.ro, un loc creat pentru inlesnirea comunicarii dintre contribuabili si Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor.


 Duminica 24.06.2007 citeste tot  

Fundaţia pentru Apărarea Drepturilor Contribuabililor este un organism nou, apărut pentru a apăra interesele persoanelor fizice şi juridice din Romania. Prima sa conferinţa a avut loc pe 13 iunie 2007, cu ocazia lansării oficiale, in cadrul seminarului `Fiscalitatea, o problema?`


 Marti 12.06.2007 citeste tot  

Sondaj de opinii

Sunteti multumit de serviciile gratuite oferite de FADC?

foarte multumit
multumit
destul de putin multumit
deloc multumit

      
80%
13%
4%
3%
  
Testimoniale

    In data de 01.Noembrie.2006, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.S.I.F. ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., prin Ordonanta nr.913/01.11.2006, emisa de COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, am fost sanctionat cu amenda in valoare de 2 000 RON, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 277 alin.1 din Legea nr. 297/2004.