Noutati

Avand in vedere:

Art. XIII. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010(denumita in cele ce urmeaza si in tot cuprinsul prezentei “O.U.G. 54/2010”) prin care s-a modificat si completat Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

 Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 pentru aprobarea procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatial cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Subscrisa, Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor, cu sediul in Bucuresti, Str. Muzeul Zambaccian, nr. 34, sc. B, Ap. 3, parter, sector 1, ce a dobandit personalitate juridica prin Hotararea Judecatoriei Sectorului 1, Bucuresti, INCHEIEREA DE SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 10.11.2006, avand Codul de identificare fiscala 19315042 atribuit in data de 05.12.2006, supunem atentiei dumnevoastra scurte consideratii cu privire la

Inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social;

 Procedura dde solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social,

I. Tratamentul legal

Prin Art. XIII. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010(denumita in cele ce urmeaza si in tot cuprinsul prezentei “O.U.G. 54/2010”) s-a modificat si completat Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: `

(3) La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;

c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).

(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistreaza in registrul comertului pe cheltuiala solicitantului.`

Presedintele Agentiei Nationale de Admnistrare Fiscala a emis in data de 30.06.2010, Ordinul nr. 2112/2010 pentru aprobarea procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatial cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

II. Procedura

Inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social. Adeverinta privind inregistarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

 Obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

In conditiile intrarii in vigoare a actelor normative, anterior amintite, la inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului, documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social precum si un certificat emis de organul fiscal care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz.

Inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se realizeaza si certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social se obtine, prin depunerea unei cereri, formular tip-cod MFP 14.13.04.40, la organul fiscal competent.

2.1. Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.”

Potrivit pct. 2, Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune “Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.”, formular tip-cod MFP 14.13.04.40.

2.2. Titularul dreptului de a depune cererea:

Potrivit pct. 4 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, cererea se depune de catre titularul dreptului de folosinta. Pentru titularul dreptului de folosinta, persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acestuia sau de catre un imputernicit, in conditiile legii.

In privinta imputernicitiilor, apreciem ca prevederile art. 18 din Ordonanata Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, se aplica in mod corespunzator.

2.3. Organul fiscal competent:

Potrivit pct. 6 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, cererea se depune la organul fiscal competent – admnistratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul ANAF, in a carui raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social.

2.4. Modul de depunere si documentele ce se anexeaza la cerere:

La cerere se vor anexa urmatoarele documente;

Actele doveditoare a dreptului de folosinta (titlu de proprietate, contratct de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat etc.)

Actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz.

Actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;

Potrivit pct. 6 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, cererea se depune direct la registratura sau prin posta cu confirmare de primire.

• Daca cererea se depune la registratura, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si copie, urmand ca organul fiscal sa certifice conformitatea copiei cu originalul si sa restitue solicitantului originalul.

• Daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare a dreptului de folosinta in copie legalizata.

2.5. Termenul de solutionare:

Potrivit pct. 8 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, de la data inregistrarii cererii insotita de documentatia completa, organul fiscal are 5 zile lucratoare la dispozitie sa o solutioneze.

2.6. Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social(pct. 9-10 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010)

La nivel de adresa a spatiului si prin gestiunea organelor fiscale competente se organizeaza un “registru”, in care se vor inregistra urmatoarele: adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social, datele de identificare a titularului dreptului de folosinta, documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

2.7. Modul de solutionare a cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

  • Adeverinta privind inregistarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social
  • Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Potrivit procedurii prevazute la pct. 11-14 Anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAF. nr. 2112/2010, dupa ce primeste cererea si verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare, preluand informatiile in “Registru”, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent, intocmenste “Adeverinta privind inregistarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”- cod MFP 14.13.02.40 si “Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.”-cod MFP 14.13.21.40 si apoi le inainteaza spre semnare conducatorului organului fiscal.

Dupa semnarea lor de catre conducatorul organului fiscal ele sunt communicate solicitantului in conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 44 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat. În situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal în România, care si-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si în situatia numirii unui curator fiscal, în conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica împuternicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza: a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului; b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal de catre persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului; c) prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia; d) prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(4) Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile în mod corespunzator.

Text extras din: Codul de Procedura Fiscala 2007 - Codul de Procedura Fiscala al României

III. Concluzii

Pentru a putea prezenta in fata oficiului registrului comertului documentul si certificatul, aratate la art. 17 alin. 3 lt. a,b din Legea, nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare( asa cum a fost modificata prin art. XIII. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010), trebuie sa depuneti la organul fiscal in carui raza teritoriala se afla afla situat spatiul cu destinatie de sediu social, o cerere formular tip-cod MFP 14.13.04.40.

Analizand cererea depusa, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent va elibereaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii insotita de documentatia completa, “Adeverinta privind inregistarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”- cod MFP 14.13.02.40 si “Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.”-cod MFP 14.13.21.40, documente cu care veti merge la Oficiul Registrului Comertului.

Cu stima,

Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor

Presedinte – Comanescu Ionut Valeriu

C.jr. Catalin Smadu

Noutati

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 pentru aprobarea procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatial cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


 Vineri 02.07.2010 citeste tot  

Raportarile contabile la 30 iunie 2010, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel mai tarziu la data de 13 august 2010.


 Vineri 02.07.2010 citeste tot  

Societatile comerciale nu pot obtine de la organul fiscal, certificatul aratat la art. 17 alin.3 lit.b din Legea nr. 31/1990(r). Ordonanta de Urgenta a Guvernului, privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale, nr. 54/2010, a modificat si completat Legea nr. 31/1990(r) privind societatile comerciale, blocand activitatea la Oficiul Registrului Comertului!


 Marti 29.06.2010 citeste tot  

FADC lanseaza site-ul www.fadc.ro, un loc creat pentru inlesnirea comunicarii dintre contribuabili si Fundatia pentru Apararea Drepturilor Contribuabililor.


 Duminica 24.06.2007 citeste tot  

Fundaţia pentru Apărarea Drepturilor Contribuabililor este un organism nou, apărut pentru a apăra interesele persoanelor fizice şi juridice din Romania. Prima sa conferinţa a avut loc pe 13 iunie 2007, cu ocazia lansării oficiale, in cadrul seminarului `Fiscalitatea, o problema?`


 Marti 12.06.2007 citeste tot  

Sondaj de opinii

Sunteti multumit de serviciile gratuite oferite de FADC?

foarte multumit
multumit
destul de putin multumit
deloc multumit

      
80%
13%
4%
3%
  
Testimoniale

    In data de 01.Noembrie.2006, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.S.I.F. ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., prin Ordonanta nr.913/01.11.2006, emisa de COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, am fost sanctionat cu amenda in valoare de 2 000 RON, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 277 alin.1 din Legea nr. 297/2004.